Formularz rejestracyjny

Polska muzyka współczesna 3 – Chopin University Press

Termin: 23.09.2020 r. (środa), godz. 17.00

Miejsce/Organizator: Sala im. Henryka Melcera, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Oświadczam, że:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
2) nie przebywam w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, podczas wydarzenia zobowiązuję się do:
1) zakrywania ust i nosa za pomocą maski lub przyłbicy,
2) zachowania co najmniej 1,5 metra dystansu od innych uczestników,
3) przestrzegania regulaminu wstępu na koncerty odbywające się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w trakcie epidemii COVID-19.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa. UMFC przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z art. 17 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.), podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w wydarzeniu. Dane osobowe będą przechowywane ok. 14 dni i mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, ul. Targowa 65, 03-820 Warszawa, jeżeli zaistnieje ryzyko zakażenia.